УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, КАСАЕЩО ИГРАТА „Queen’s – СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО!“

 

I. Обхват

Настоящото уведомление предоставя информация за това кой и защо обработва Вашите лични данни, как Вашите лични данни са обработвани в процеса на участието Ви в играта „Queen’s – Спечели време за семейството” („Играта“). За цели различни от участието Ви в

Играта, могат да се прилагат други уведомления за поверителност.

Уведомлението за поверителност разяснява още какви лични данни са обработвани, за какви цели, колко дълго ще бъдат съхранявани вашите данни, как да имате достъп до тях или да ги коригирате и как можете да получите допълнителна информация относно обработката на вашите лични данни.

Кой е отговорен за обработването на вашите лични данни

В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) бихме искали да Ви информираме, че:

Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с.Казачево, област Ловеч, п.к. 5548, с ЕИК: 110558022  

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47.

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236.

Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236

Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на промоционална игра на „Queen’s – Споделяй обичта си всеки ден“ и от “ХЕКСАГОН БГ“ ЕООД – Изпълнител, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094 и Куриерска фирма, доставчик на наградите.

Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.

Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срока на играта.

 

За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ,

Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от тази промоция.

Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да повдигате възражения и да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес на лицето по защита на личните данни, както е посочено в настоящия Раздел.

Имате право да оттегляте Вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието, преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, посочени в настоящия Раздел.

Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните даннина Р.България.

 

III. Какви лични данни събираме за Вас?

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За участниците в играта:

Е-мейл адрес;

Две имена;

Телефонен номер;

касов бон и цялата информация, която в видима на него.

 

За спечелилите участници:

адрес/и, с оглед доставяне на наградите;

три имена;

Телефонен номер;

 

Защо събираме Вашите лични данни

Личните данни се събират за целите на:

Участие в Играта;

Връчване на награди на печелившите;

 

С кого споделяме Вашите лични данни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети лица, освен със:

а) служители на Организатора;

б) други лица, ангажирани от Организатора в провеждане на Играта;

в) обработващи от името на Организатора (ако има такива);

г) куриерски служби с оглед предоставянето на наградите на печелившите;

д) други трети лица, ако има законово изискване за такова предоставяне или с оглед защитата на легитимен интерес на Организатора или трето лице.

 

Колко дълго пазим личните Ви данни

Данните ще се съхраняват за период, който е необходим за постигане на гореспоменатите цели, след което ще бъдат унищожени.

В някои случаи може да имаме законови или регулаторни задължения, които изискват от нас да съхраняваме конкретни лични данни за определен период от време.

 

VII. Как гарантираме сигурността на личните Ви данни

Използваме различни физически, технически и административни стандарти, технологии и процедури за сигурност, които помагат за защитата на Вашите лични данни от загуба, злоупотреба,  промяна, унищожаване или повреда на подходящо ниво в зависимост от чувствителността на информацията.

Предприемаме стъпки, за да ограничаваме достъпа до личните Ви данни на лица, които трябва да имат достъп до тях за една от целите, изброени в настоящото Уведомление за поверителност. Освен това, съгласно допълнителни договорености гарантираме, че трета страна, която обработва Вашите лични данни, осигурява поверителност и интегритет на данните Ви по сигурен начин.

 

VIII. Международни трансфери на лични данни

 

За целите на Играта, Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

Какви са правата Ви по отношение на личните Ви данни

Вие имате следните права:

да получите копие от личните си данни, заедно с информация за това как и на какво основание се обработват;

да коригирате неточни лични данни (включително правото да бъдат допълнени непълни лични данни);

да изтриете личните си данни, при някои обстоятелства, когато вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени;

да ограничите обработването на личните си данни, когато:

точността на личните данни е поставена под съмнение;

обработването им е незаконно, но Вие възразявате срещу изтриването на личните данни;

ние вече не изискваме личните данни за целите, за които са събрани, но те са необходими за създаването, упражняването или защитата на правен иск;

 

Вие оспорвате обработването, което е оправдано, въз основа на легитимен интерес;

да възразите срещу решения, които се основават единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране;

да получите преносимо копие на личните си данни или копие да бъде прехвърлено на администратор-трета страна, когато това е технически осъществимо и не води до неоправдани разходи. Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България.