Правила за провеждане на играта “СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО”

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛИ.

Играта “СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО” се провежда на страницата www.family.queens.bg с Организатор „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК: 110558022, адрес с. Казачево, Област Ловеч и Изпълнители: агенция „Некст Ди Си” ООД, ЕИК: 201367752, адрес: ул. Цар Иван Шишман, 12, ет. 3 и агенция „Хексагон БГ“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски Водопад 238, с ЕИК: 206114094.

Вземайки участие в играта, Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта “СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО” (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на страницата www.family.queens.bg.

 

Раздел II. ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ.

 1. Играта се провежда на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.
 2. Играта е с продължителност от 17.05.2021 до 26.06.2021 г. След посочената дата играта се прекратява, независимо че в търговската мрежа е възможно да има налични Участващи продукти.
 3. „ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД си запазва правото да промени датите на играта, ако последното е наложено, поради непредвидени обстоятелства, независещи от Организатора. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на специално създадена затова страница на играта www.family.queens.bg.

 

Раздел III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.

 1. В Играта имат право да участват всички физически лица, които са на възраст над 18 години.
  • В играта нямат право да участват служители или съдружници на Организатора, както и служителите на дружества, свързани с подготовката и изпълнението на играта и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.
  • При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

 

Раздел IV . МЕХАНИЗЪМ.

 1. За да участва в Играта потребителят трябва да закупи поне един от продуктите на Queen’s 2L PET (Вишна, Праскова, Портокал, Ананас, Грозде, Зелена ябълка, Мултивитамин) с промоционален етикет.
 2. Участникът следва да регистрира кода под капачката на промоционален продукт* в полето за валидация на код, на специално създадена затова страница за играта www.family.queens.bg. При попълване на кода в полето за валидация на кодове, потребителят трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила за участие в Играта “СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО”.

* промоционален продукт – по смисъла на настоящите официални правила, промоционален продукт е продукт с етикет, специално създаден за промоцията, удостоверяващ неговото участие в играта и с наличен промо код под капачката.

 1. След валидация на кода, ако участникът печели, трябва да попълни личната си информация в генерираната онлайн форма, предоставяйки две имена, телефонен номер и адрес за доставка или да избере офис на Спиди от падащото меню . Потребителят получава възможност, да участва в седмичната томболата за една от големите награди – ваучер GiftCard на стойност 150лв., маркирайки съответното поле за съгласие, намиращо се, под регистрационната форма.
 2. След валидация на кода, независимо, дали участникът печели или не, се генерира онлайн форма за попълване на лична информация, чрез която потребителят може да участва в седмична томбола за една от големите награди – ваучер GiftCard на стойност 150лв.
 3. Участниците могат да регистрират неограничен брой кодове, стига те да са получени, съгласно условията на Играта.

 

Раздел V . НАГРАДЕН ФОНД И НАЧИН НА СПЕЧЕЛВАНЕ.

 1. Наградите в Играта “ СПЕЧЕЛИ ВРЕМЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО ” са общо 2 206, от които 500 броя пикник одеяла, 700 броя термочанти, 1000 броя настолни игри /малки награди/ и 6 ваучера GiftCards на стойност 150лв всяка /голяма награда/.
 2. При участие за печелене на малка награда /500 броя пикник одеяла, 700 броя термочанти, 1000 броя настолни игри/
  • При въвеждане на кода от продукт Queen's 2 L PET на специално създадена затова страница за играта www.family.queens.bg потребителят веднага разбира дали печели или не.
  • При печеливш код, потребителят разбира коя от малките награди е спечелил и трябва да попълни своите данни /две имена, адрес за доставка и телефонен номер/ в специално създадена страница на сайта на промоцията.
  • След попълване на коректни лични данни, потребителят, в 20 дневен срок, може да очаква нотификация от куриер, за да получи наградата си на посочения адрес.
  • Независимо дали потребителят е регистрирал печеливш код, или не, той може да участва в томболата на голямата седмична награда.
 3. При участие за печелене на голямата награда /ваучер GiftCards на стойност 150лв/
  • Участниците, спечелили GiftCardTM карта за пазаруване на стойност 150 лв. ще получат специална пластика Mastercard, която може да се използва на ПОС терминали и за онлайн покупки. Не могат да бъдат извършвани тегления от банкомат (ATM). Картата има валидност 5 години. След като картата бъде произведена започва да тече 6 месечен гратисен период без такса поддръжка. На 7-мия месец, ако има останал номинал, се начислява автоматично такса в максимален размер от 6 лв. След като баланса е изхарчен, картата се закрива. За използването на картата се прилагат и общите условия на GiftCardTM карта за пазаруване, които могат да бъдат свободно достъпени на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms .
  • Големите награди /6 ваучера GiftCards на стойност 150лв всяка, общо за периода на играта/ще бъдат изтеглени чрез специализиран софтуер на лотариен принцип в продължение на 6 последователни седмици от старта на Играта. В края на всяка седмица, по предварително съгласуван график (посочен по-долу), ще бъде обявяван по 1 (един) печеливш.
  • Печелившите участници ще бъдат публикувани на страницата www.family.queens.bg и ще получат обаждане по телефона, за да бъдат известени, че са спечелили.
  • Датите за теглене на печелившите са:

Седмица 1 – 25.05.2021г.

Седмица 2 – 31.05.2021г.

Седмица 3 – 07.06.2021г.

Седмица 4 – 14.06.2021г.

Седмица 5 – 21.06.2021г.

Седмица 6 – 28.06.2021г.

 • Единният идентификатор на всеки печеливш участник е неговият телефонен номер, чрез който той ще бъде обявяван и в сайта. Печелившите ще бъдат обявени с последните 4 символа на телефонния им номер (напр. **** ** 1234) Първите 6 символа от всеки печеливш телефонен номер ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.family.queens.bg.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

- В настоящата игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

- За тази цел всеки печеливш получава от Организатора специално изработен приемо-предавателен протокол за целите на играта. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора протокола, чрез Куриера.

- Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

- Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на участника.

 1. Наградите се изпращат на посочените от печелившите адреси, или до посочен офис на Speedy, изцяло за сметка на Организатора.
 2. Участниците губят правото си да получат наградата, ако не попълнят коректно необходимите лични данни, в специално създадена страница на сайта на промоцията в момента на научаване за печелене на съответната награда.
 3. В случай, че до три дни след регистрация на печеливш код и липсваща информация за доставка, потребителят не изпрати личните си данни на предоставения на www.family.queens.bg имейл адрес, то тогава печалбата се анулира.
 4. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на лице, различно от участника.
 5. Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност или друг предмет.
 6. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на причини по вина на доставчика/куриерската фирма.
 7. Организаторът не носи отговорност за действията и бездействията на негови подизпълнители, с които си е послужил при организиране и провеждане на Играта, както и за действията и бездействията на търговците на дребно, предлагащи Участващи опаковки.
 8. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта или получаване на награда, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в телекомуникационната мрежа, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.
 9. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата на Играта.

 

Раздел VI. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Администратор на Вашите лични данни е:

„ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Казачево, област Ловешка, п.к.5548, с ЕИК: 110558022  

Информация за връзка: Тел. +359 (68) 60 10 53; Факс +359 (68) 60 40 47

Адрес за кореспонденция: Ловеч 5500, пощ. кутия 236

 1. Адрес за контакт във връзка с обработването на лични данни: e-mail адрес: GDPRBG@maspex.com; Ловеч 5500, пощ. кутия 236
 2. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на играта организирана от „Тимбарк България“ ЕООД.

Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните:

За спечелилите участници:

 • три имена;
 • телефонен номер, пълен адрес за доставка.
 • ЕГН – за спечелилите една от големите седмични награди.
 • други данни, предоставени от Вас чрез участие в играта.
 1. Правни основания за обработка на Вашите лични данни - чл.6, т.1 а) на Общия регламент за защита на данните.
 2. Вашите / лични данни ще бъдат предоставени на организатора на играта за целта на настоящата игра.
 3. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.
 4. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:
 5. За участниците в играта: 30 дни, след тегленето на печелившите
 6. За спечелилите участници: 30 дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват по закона за счетоводството, за периода на съхранение на счетоводните документи.
 7. Предоставяте личните си данни доброволно, но ако не ги предоставите няма да имате възможност да получите наградите, които са част от играта.
  • Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.
  • Имате право да преглеждате съдържанието на личните си данни, да ги коригирате, да ги изтривате, да ограничавате обработката, да имате право да повдигате възражения и да имате право да поискате прехвърляне на данни. Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13., т.13.1. по-горе.
  • Имате право да оттегляте вашето съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му. Можете да оттеглите съгласието си и да изпратите съответното изявление на адреса за кореспонденция или електронния адрес, както е посочено в т.13, т.13.1. по-горе.
  • Имате право да подадете жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България
  • Включвайки се в настоящата игра, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни

 

Раздел VII. Други общи условия при провеждане на игри

 1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на www.family.queens.bg . Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.
 2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 16 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 3. Печелившият участник от играта дава изричното си съгласие за използване на неговите имена в качеството на победител от страна на Организатора и Изпълнителя.
 4. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.
 5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 6. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.
 7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата игра.
 8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата.
 9. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 10. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към www.family.queens.bg, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

С включването си в Играта участниците се съгласяват да спазват настоящите правила, както и дават своето доброволно съгласие за обработката на личните си данни от страна на Организатора за целите на играта. В случай, че участникът не е съгласен с правилата или с техни промени, същият следва да не предприема действия за участие, съответно да прекрати участието си в Играта.